معرفی

مشخصات فردی

سیده مامک صلواتیان

نام - نام خانوادگی : سیده مامک   صلواتیان

پست الکترونیکی : salavatian@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی معماری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Università politecnica delle marche- کشور ایتالیا

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : مجتمع فنی

سیده مامک صلواتیان
سیده مامک صلواتیان

محل خدمت :
    مجتمع فنی
^